Limitor - Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

(Utolsó módosítás: 2021. március 4.)

Jelen tájékoztató normatív hátterét a következő jogszabályok alkotják:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR)

A tájékoztatóban található legfontosabb fogalmak és azok értelmezése:

 • Érintett: a Limitor Hungária Kft.-vel kapcsolatba kerülő, vagy kapcsolatba került azon természetes személy, akire vonatkozóan és hozzá kapcsolódóan a Limitor Hungária Kft. személyes adatokat valamilyen módon kezel. Az Érintett a személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy lehet.
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • Adatfeldolgozás: Adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.

Az adatkezelés és feldolgozás alapelvei

A Limitor Hungária Elektromechanikai Gyártó Korlátolt Felelősségű Tárasaság (továbbiakban Limitor Hungária Kft.), a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről a Limitor Hungária Kft. külön értesíti ügyfeleit.

A Limitor Hungária Kft. a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok helyességéért kizárólag az azokat megadó személy felel.

Felhívjuk a Limitor Hungária Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett tájékoztatása és, ha szükséges hozzájárulásának beszerzése.

A Limitor Hungária Kft., mint adatkezelő adatai:

Megnevezése: Limitor Hungária Elektromechanikai Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviselője: Fischer Alexander
Központi e-mail címe: info@limitor.hu
Telefonszáma: +36 72 539 900
Postacíme: H - 7634 Pécs, Makay István út. 13/B

A Limitor Hungária Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók:

Megnevezése: Microsoft Magyarország Kft.
Központi ügyfélkapcsolati pont: https://support.microsoft.com/hu-hu/contactus/
Postacíme: 1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.)
Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata: https://privacy.microsoft.com/hu-hu
Feldolgozói tevékenysége: Levelezőszerver-tárhely, felhőtárhely szolgáltatás
Tevékenység rövid ismertetése: A Limitor Hungária Kft. elektronikus levelezése a szolgáltató által biztosított külső tárhelyen kerül tárolásra, és az ott futó programok működtetik. A Limitor Hungária Kft. bizonyos adatokat a Microsoft által biztosított felhőtárhelyen (MS Sharepoint) tárolja.

Megnevezése: MAXER Hosting Kft.
Központi e-mail címe: info@maxer.hu
Központi telefonszáma: +36 1 2579913
Postacíme: 9024 Győr, Répce u. 24
Weboldala: www.maxer.hu
Adatfeldolgozói nyilatkozata: https://maxer.hu/docs/adatvedelmi-szabalyzat-2020-11-05.pdf
Feldolgozói tevékenysége: Webtárhely-szolgáltatás
Tevékenység rövid ismertetése: A webtárhely-szolgáltató a saját szerverén létrehozott, elkerített lemezterületet biztosít, amelyre a Limitor Hungária Kft. weboldala került feltöltésre.

Adatbiztonsági intézkedések

A Limitor Hungária Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok az arra jogosultsággal rendelkezők számára hozzáférhetőek maradjanak, továbbá a hitelességük mindvégig biztosított legyen.

A Limitor Hungária Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Limitor Hungária Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmi szintet nyújt.

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a Limitor Hungária Kft., mint adatkezelő, munkatársai és adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

A Limitor Hungária Kft. számítástechnikai rendszerei központi épületében, valamint adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Toborzás (új munkavállalók felvétele)

A Limitor Hungária Kft. teljeskörű védelemben részesíti a jelentkezők személyes adatait és személyiségi jogait a beérkező önéletrajzok és csatolmányaik kezelése során.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) pont második fordulata: szerződés előkészítése (felvételt nyert, illetve az elutasított jelentkezők esetén)

Az adatkezelés célja: Új munkavállalók felvétele (jelentkező alapvető adatainak rögzítése, munkaköri alkalmasságának igazolása)

Személyes adatok köre: Önéletrajzban, motivációs levélben, referenciákban, egyéb beküldött dokumentumban szereplő adatok

Az adatkezelés időtartama: A felvételi eljárás lezárásáig (egyedi esetben, a jelentkező hozzájárulása esetén, a pályázati anyag tovább tárolása lehetséges a hozzájárulás visszavonásáig, vagy az egyedileg megállapított határidő lejártáig)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A pályázati anyag elbírálása nem lehetséges, így a munkaviszony nem hozható létre

Üzleti szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

Bármely szerződés megkötéséhez szükséges a felek azonosítása, valamint a szerződés tárgyának rögzítése. Ennek keretében a Limitor Hungária Kft. kezeli ügyfeleinek szerződésben szereplő személyes adatait, valamint céges partnereinek képviselői és kapcsolattartói adatait.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Szerződés előkészítése és megkötése, a személyazonosító és szerződéses adatok vonatkozásában
 • A Limitor Hungária Kft. szerződésteljesítéséhez fűződő jogos érdeke a kapcsolattartói adatok vonatkozásában

Az adatkezelés célja: A szerződésben foglaltak teljesítése a szerződő felek igényei szerint.

Személyes adatok köre:

 • Személyazonosító és szerződéses adatok (név és aláírás, valamint cégadatok, mint: székhely, adószám, cégjegyzékszám/vállalkozói engedély száma, bankszámlaszám)
 • Kapcsolattartásra szolgáló adatok (mint: név, telefonszám, e-mail cím)

Az adatkezelés időtartama:

 • A személyazonosító és szerződéses adatok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény által megállapított (szerződés megszűnését követő) 5 éves elévülési idő lejártáig kerülnek tárolásra
 • A kapcsolattartói adatok a kapcsolattartásra okot adó szerződés megszűnésekor vagy a kapcsolattartási igény megszűnésekor törlésre kerülnek

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a szerződés nem köthető meg, illetve nem teljesíthető.

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

A jogszabályok által támasztott formai követelményeknek megfelelő számla kiállításához szükség lehet az ügyfelek személyes adatainak kezelésére.

Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés célja: Számlakiállítás, az e-számla elektronikus úton történő megküldése (e-mail cím)

Személyes adatok köre: Név, székhely/lakcím (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény)

Az adatkezelés időtartama: 8 év a számviteli törvény alapján (2000. évi C. törvény a számvitelről)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Számlakiállítás lehetősége nélkül a Limitor Hungária Kft. elzárkózik a szerződéskötéstől.

Kamerás megfigyelés

A Limitor Hungária Kft. (7634 Pécs, Makay István utca 13/B.) telephelyén zártláncú televíziós megfigyelő rendszer működik.

A kamerák látószöge: Összesen 11 kamera került felszerelésre a telephely kül- és belterületeit megfigyelő mennyezetekre, oldalfalakra, a bejáratokhoz, folyósókra, a raktár és az üzem területére.

Az adatkezelő: Limitor Hungária Kft.

Az adatkezelés célja: Az élet, testi épség és egészség megóvása, valamint vagyonvédelem.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk f) pont)

Személyes adatok köre: A belépők arcképmása, dátum, földrajzi helyzet, illetve a felvételeken esetlegesen látszó egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: Felhasználás hiányában a rögzítést követő 7 nap mely időtartamon túl a felvételek visszaállíthatatlan törlésére kerül sor, így azokhoz való hozzáférésre ezt követően nincs lehetőség.

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelések

Amennyiben Ön elektronikus úton keresi meg a Limitor Hungária Kft.-t (pl.: telefonon, e-mailben), elengedhetetlen, hogy a Limitor Hungária Kft. az adatait a válaszadáshoz szükséges mértékben kezelje.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatfelvétel jogalapja az Ön hozzájárulása, ezt követően az adatok tárolása a Limitor Hungária Kft. jogos érdeke alapján történhet. A Limitor Hungária Kft. jogos érdeke a későbbi kapcsolattartást, valamint a Limitor Hungária Kft. vagy más jogainak jövőbeni védelmét alapozhatja meg, egyéb adatkezelésnek jogalapja nem lehet.

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön elektronikus kapcsolatfelvételt kezdeményez, a Limitor Hungária Kft. rögzíti az e-mail címét, valamint a nevét, telefonos megkeresés esetén pedig a nevét és telefonszámát. A Limitor Hungária Kft.-nek ezeket a válaszadáshoz szükséges mértékben és időtartamban kezelnie kell. Ezáltal lehetséges az Ön azonosítása, továbbá a személyre szabott és az elvárásainak megfelelő válasz megadása.

Személyes adatok köre:

 • Online megkeresés esetén: név és e-mail cím
 • Telefonos megkeresés esetén: név és telefonszám

Az adatkezelés időtartama: A Limitor Hungária Kft. az Ön fent megjelölt személyes adatait elsősorban a kapcsolattartás érdekében kezeli. Ennek megfelelően adatait az Ön által küldött üzenet esetén, az üzenet tartalmát képező ügy lezárását követő három hónapon belül törli, kivéve, ha jövőbeni kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, akkor ezen jogos érdek fennállásáig kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a megkeresésre a Limitor Hungária Kft.-nek nem áll módjában válaszolni.

Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés célja: A Limitor Hungária Kft. online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása céljából üzemeltetett közösségi hivatalos oldalának (Facebook) működtetése.

Személyes adatok köre: Név, valamint azon adatok, melyeket Ön a Limitor Hungária Kft. közösségi oldalán önmagáról közzétesz.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás elmaradásának nincs előrelátható következménye.

A Limitor Hungária Kft. közösségi oldalainak látogatói adataiból nem készít adatbázist, azokat a megadott céltól eltérő módon nem használja fel.

Az Európai Unió Bíróságának C-210/16 számú előzetes döntéshozatalra irányuló eljárásában hozott határozatának értelmében a hivatalos Facebook oldallal kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében, közös adatkezelés valósul meg a Limitor Hungária Kft. és a Facebook Ireland Limited között.

Sütik („Cookie”)

A Limitor Hungária Kft. weboldala sütiket használ. A testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit (angolul: cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a Limitor Hungária Kft.-nek lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmainak tekintetében.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a tevékenység nyomon követése, webanalitikai mérések végzése, anonim statisztikák készítése, konverzió követés.

Személyes adatok köre: Azonosítószám, dátum, időpont

Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait hozzájárulásának visszavonásáig vagy az egyes sütik egyedi lejárati idejéig kezeli a Limitor Hungária Kft. A süti élettartamának leteltét követően automatikusan új felkérést fog kapni a hozzájárulás megtételére.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adat megadásának elmaradása nem jár előrelátható következménnyel.

A Limitor Hungária Kft. weboldalán megvalósuló analitikai és marketing tevékenység

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat bárki számára.

A Google Ads funkciói külső (harmadik fél) weboldalakon található, de a Limitor Hungária Kft. saját szolgáltatásaira vonatkozó reklámanyagokkal kapcsolatban kerülnek felhasználásra. A reklámkampányok adatainak felhasználásával megállapíthatóvá válik, hogy az egyedi reklámozási intézkedések (hirdetések) mennyire sikeresek. A fenti marketing tevékenység során nem kerülnek személyes adatok a Limitor Hungária Kft. által begyűjtésre, a Google Ads szolgáltatás eredményeként csak statisztikai értékelések készülnek. Ezen értékelések alapján állapítható meg, hogy a hirdetések közül melyek a hatékonyak. Egyéb adat nem kerül a Limitor Hungária Kft. birtokába, tehát a Google Ads használata során a Limitor Hungária Kft. nem azonosítja egyénileg weboldalának látogatóit.

A fenti eszközök alkalmazásával a látogató böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot kezdeményez a Google szerverekkel, így a Limitor Hungária Kft.-nak nincs ráhatása azon adatok kezelésére, amelyeket a Google az eszközök használata során gyűjt.

Google Analytics
Szolgáltató Google Inc.
Célja, működése Felhasználók számának, tevékenységének nyomon követése, webanalitikai mérések végzése.
Adatkezelési tájékoztatója https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ
Google Ads
Szolgáltató Google Inc.
Célja, működése Konverzió-követés (hirdetések hatékonyságának mérése)
Adatkezelési tájékoztatója https://safety.google/intl/en_uk/privacy/ads-and-data/

Ön is képes a sütiket törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik további alkalmazását. A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linkekre kattintva olvashat:

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
Internet Explorer/Edge:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9
Opera:
http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html
Safari:
http://support.apple.com/kb/PH5042

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga;
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;
 • helyesbítéshez való jog;
 • adatkezelés korlátozása;
 • törléshez való jog;
 • tiltakozáshoz való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint a Limitor Hungária Kft.-nek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet a Limitor Hungária Kft. egyébként is kezel Önről).

Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket és panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg a Limitor Hungária Kft.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a Limitor Hungária Kft. rendszereiből az Ön adatait visszaállíthatatlanul törli.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy a Limitor Hungária Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról a Limitor Hungária Kft. tájékoztassa:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Limitor Hungária Kft. közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti a Limitor Hungária Kft.-től az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben, az alkalmazott logikáról és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén a Limitor Hungária Kft. méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést a Limitor Hungária Kft. úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően, választása szerint személyes átvétel útján, emailben vagy postai úton juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy mely személyes adatokhoz kér hozzáférést.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Limitor Hungária Kft. késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Limitor Hungária Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Limitor Hungária Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból, ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Limitor Hungária Kft.-nak már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de a Limitor Hungária Kft. jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy a Limitor Hungária Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Limitor Hungária Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a Limitor Hungária Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Limitor Hungária Kft. gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat a Limitor Hungária Kft. jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a Limitor Hungária Kft. által alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha a Limitor Hungária Kft. bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges az alábbiak valamelyikéhez:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Limitor Hungária Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon, az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok, a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje a Limitor Hungária Kft.-tól, hogy az Öntől gyűjtött adatokat, az Ön által megjelölt formátumban bocsássa az Ön rendelkezésére. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Jogorvoslati jogok

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljárás különös szabályait az Info tv. 22. §-a tartalmazza. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, az adatkezelés korlátozására, az adatok törlésére, az automatizált döntéshozatallal hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem következett be, vagy ennek közvetlen veszélye fennáll az alábbi elérhetőségeken:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Valamely eljárás megkezdése előtt érdemes az Limitor Hungária Kft.-nek elküldeni a panaszt, a probléma gyors és hatékony orvoslása érdekében.

Bármely további kérdésével, továbbá kérelmek, panaszok vagy incidensek bejelentésével forduljon a Limitor Hungária Kft. képviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: info@limitor.hu
Telefon: +36 72 539 900